ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος σήμερα διδάσκονται τα ακόλουθα μεταπτυχιακά μαθήματα:

1. Ερευνητική Μεθοδολογία

2. Σεισμικός Σχεδιασμός & Χρήση Νέων Υλικών Στις Γέφυρες Ω.Σ.

3. Σεισμική Συμπεριφορά Κατασκευών Ω.Σ. - Χρήση Ολοκληρωμένου Λογισμικόυ Η/Υ

Search

Login Form