ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ και αντισεισμικων κατασκευων

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος & Αντισεισμικών Κατασκευών σήμερα διδάσκονται τα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα:

  Μαθήματα Κορμού

- Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ια - ΚΩΣ Ια - (4.01.ΥΧ) 7ο Εξάμηνο
- Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ιβ - ΚΩΣ Ιβ - (4.24.ΥΕ) 8ο Εξάμηνο
- Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙΙ - Αντισεισμικός σχεδιασμός - ΚΩΣ ΙΙΙ - (4.28.ΕΕΔ.) 9ο Εξάμηνο
- Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ιγ - ΚΩΣ Ιγ - (5.02.ΥΧ.) 9ο Εξάμηνο

  Μαθήματα Κατεύθυνσης υποχρεωτικά

- Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ - ΚΩΣ ΙΙ - (4.28.ΥΕΔ.) 8ο Εξάμηνο
- Γέφυρες Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος - (5.05.ΥΧΔ.) 9ο Εξάμηνο
- Προεντεταμένο Σκυρόδεμα - (5.06.ΥΧΔ.) 9ο Εξάμηνο

  Μαθήματα Κατ' Επιλογήν

- Εργαστηριακά Θέματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος - ΕΘΩΣ - (4.32.ΕΕΔ.) 8ο Εξάμηνο
- Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας - (4.33.ΕΕΔ.) 8ο Εξάμηνο
- Σύμμικτες Κατασκευές - (5.07.ΕΧΔ.)  9ο Εξάμηνο
- Σχεδιασμός Δομικών Έργων με τη Χρήση Η/Υ - ΣΔΕΧΗΥ - (5.09.ΕΧΔ.) 9ο Εξάμηνο
- Ειδικές Κατασκευές Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος - (5.10.ΕΧΔ.) 9ο Εξάμηνο
- Έλεγχος και Επεμβάσεις στις Κατασκευές - (5.12.ΕΧΔ.) 9ο Εξάμηνο
- Ειδικές Εφαρμογές Αντισεισμικού Σχεδιασμού - ΚΩΣ ΙΙΙβ - (5.13.ΕΧΔ.) 9ο Εξάμηνο

Search

Login Form